תנאי שימוש

כללי

בישולים ותבשילים בע"מ המפעילה את קייטרינג בישולים ברחוב גיסין 7 פתח תקווה אשר משיקה בזאת אתר אינטרנט עבור שירות הזמנת משלוחים באתר אינטרנט האפליקציה והמוקד הטלפוני – 03-9040650.

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה),  התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981

השימוש באתר כפוף להסכמת המשתמש (להלן:" המשתמש" ו/או המזמין") לעשות בו שימוש בהתאם לכללים שיפורטו להלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודין לרבות אך לא רק הוראות שיחולו על שימוש באתרים, כפי שיהיו מעת לעת (להלן:" הוראות הדין)

להלן כללי השימוש באתר. שימוש באתר משמעו אישור והסכמה לקבלת כללי השימוש והתחייבות לפעולה בהתאם להם כמו גם בהתאם להוראות הדין .

במקרה של הפרת כללי השימוש בישולים ותבשילים בע"מ או מי מטעמה או כל רשות להביא להפסקת השימוש על ידי המשתמש  ו/או  לנקוט באמצעים שונים לרבות בהליכים משפטיים.

תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועדים לנשים וגברים כאחד.

שירות המשלוחים :

הזמנת משלוח מותנת במילוי פירטי המשתמש בטופס ההרשמה באתר .

על המשתמש למלא טופס הרשמה זה בעת השימוש הראשוני באתר .

המשתמש מתחייב למסור פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים בין היתר שם, מס ת.ז, כתובת, מס פלאפון, כתובת דואר אלקטרוני.

אין לעשות שימוש באתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר .

הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים .

מסירת פרטי המשתמש ונתונים אחרים אודותיו באתר או במוקד הטלפוני, תהווה הסכמה והיתר לבישולים ותבשילים בע"מ לעשות בהם שימוש לצורכי פרסום ולשם מתן שירותיה באמצעות אתר זה או באמצעות הודעת מסר קצר לרבות, שיפור השירותים בכלל והסכמת לקבלת מסרים , הודעות, תכתובות, שאלונים, בדיקות תקופתיות, סקרים וכו' שנועדו לשפרם ולשפר את השירות כלפי לקוחות בישולים ותבשילים בע"מ.

בישולים ותבשילים בע"מ תערוך משלוחים ע"י חברת משלוחים מורשת,

 עד לכתובת המשתמש באזורי החלוקה המוגדרים בלבד .

חלוקה יובהר כי שירות המשלוחים מוגבל לאזורי חלוקה בבישולים ותבשילים בע"מ תוכל לערוך שינויים באזורי החלוקה מעת לעת ומבלי הודעה מראש.

שירות הזמנת משלוח באתר מותאם לשעות פעילות המשלוחים בסניף גיסין 7 פ"ת ועלול להשתנות מעת לעת ומבלי הודעה מראש .

זמן ההגעה המשוער יצוין בעת ביצוע ההזמנה וזאת בהתאם למועדי ההזמנה .

בכל מקרה בישולים ותבשילים בע"מ מסירה מעל עצמה אחריות בנוגע לאיחור באספקת המוצר בשל נסיבות שאינם מצויות בשליטתה ואשר יש בהן כדי לסקל את הגעתו של המשלוח במועדו ובהן מסירת פרטים כוזבים בידי במזמין, מסירת פרטים בלתי מדויקים מידי המזמין, סגירת כבישים, חסימת תנועה בידי גורם חיצוני, אסון טבע, מצב חירום לאומי, מזג האוויר סוער.

רשימה זו הינה חלקית ואיננה ממצה נסיבות כאמור.

שירות הזמנת משלוח באתר מותנה בהזמנה של 48 שעות מראש בעלות מינימלית של 300 ₪ לא כולל דמי משלוח בעלות של 50 ₪ שייגבו עבור כל משלוח .

אמצעי התשלום באתר הינו כרטיס אשראי או במזומן בהגעתו למקום .

אשראי- אישור ההזמנה מותנה בשימוש בכרטיס אשראי בתוקף, ובאישור מטעם חברת האשראי.

בהתאם להוראת הדין לא ניתן להזמין מוצר שהוזמן באמצעות אתר זה וכל ביטול מצד המזמין יהיה על אחריותו בלבד .

במחירים המפורסמים באתר מצויים בשיקול דעתה בלעדי של בישולים ותבשילים בע"מ והיא רשאית לערוך כל שינוי במחירים .

כמו כן המזמין לא יכול להביע כל הסתייגות  ו/או טענה אודות המחירים והטענה כי המחיר בקנייה ישירה בסניפי בישולים נמוך יותר לא ישמש כהילה לביטול העסקה .

איסוף עצמי  

בישולים ותבשילים בע"מ תאפשר למשתמש לערוך איסוף עצמי בסניפי הרשת המצויים באזורי החלוקה המוגדרים. במקרה של בחירה באיסוף עצמי , האחריות על איסוף המוצר, וזמן ההגעה למזמין חלה על המשתמש בלבד. בישולים ותבשילים בע"מ תשמור למזמין באמצעות איסוף עצמי את המוצר אותו הזמין עד לסוף שעות הפעילות של הסניף למועד שצוין ע"י המזמין . בישולים ותבשילים בע"מ מסירה מעל עצמה אחריות לאי אספקת המוצר ובמקרה שמזמין לא יתייצב לאיסוף העצמי, הוא יחויב במלוא התשלום עבור המוצר .

תכני האתר

אתר זה יכול להכיל כל מידע שבישולים ותבשילים בע"מ תבחר למסור אותו כשירות לציבור, לרבות הפניות לאתרים שונים באמצעות קישורים, הפעלת פורומים, סקרים, סטטיסטיקות, ניתוחים, הערכות או כל מידע אחר. מידע זה נמסר בלא אחריות לתוכנו, אין לראות במידע המלצה לפעולה ואין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת .

בישולים ותבשילים בע"מ לא תהא האחראית לכל נזק ישיר  ו/או עקיף לגוף  ו/או לרכוש של המשתמש ו/או צד ג' ככל שיגרן בשל ו/או בקשר לשימוש באתר, תכניו, הסתמכות עליהם לרבות השפעת תכנים על משתמש ו/או צד ג' ו/או השפעתם על תכנה, חמרה  ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעות נקלטו .

ניהול האתר

בישולים ותבשילים בע"מ שומרת כל זכות לשנות את האתר מעת לעת, לערוך בו או בתכניו כל שינוי עיצובי, תכני  ו/או אחר . בישולים ותבשילים בע"מ שומרת על זכות לסגור את האתר כולו ו/או חלקו בכלל ו/או לקבוצות משתמשים, ו/או להפסיק את פעולתו של האתר כולו ו/או חלקיו. בישולים ותבשילים לא תהא מחויבת להודיע מראש על כל שינוי שתערוך באתר .

 

זכויות יוצרים באתר

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת באתר, בעיצובו, בתוכנה בה נעשה שימוש במסגרתו, בטקסט ובכל מידע אחר הכולל בו הם ויהיו בישולים ותבשילים בע"מ בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי דבר מכל אלו ו/או חלקו אלא אם התקבלה הסכמתה מראש ובכתב של בישולים ותבשילים בע"מ ובכפוף להסכמה זו אם נתנה. סימני המסחר המופיעים באתר הם קניינה של בישולים ותבשילים בע"מ, אם פורסמו על ידי מפרסמים מורשים קניינם של אלו. בשום מקרה, אין לעשות כל שימוש בסימני מסחר שבאתר אלא בהסכמה, בכתב ומראש של בעליהם.

אחריות משתמש

משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או בניגוד להוראות דין ישא לבדו באחריות למעשיו לרבות כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לבישולים ותבשילים בע"מ ו/או לכל אדם אחר .

משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין כזה יהא מחויב לפצות את בישולים ותבשילים בע"מ ולשפות אותה ו/אוו את עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, או מי מטעם אלו על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם- ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט הכל אם דרישה ראשונה ועל פיה .

בישולים ותבשילים בע"מ רשאית להפסיק את השימוש באתר בכל מקרה של פעולה בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין ואולם אין באי הפסקת שימוש, כדי לפטור את המשתמש מאחריות כאמור לעיל ולהווה איסור ו/או הסכמה לפעולה כאמור .

פטור מאחריות

פטור מאחריות של בישולים ותבשילים בע"מ משמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף למשתמש ו/או לכל צד ג'. פטור מאחריות כלפי בישולים ותבשילים בע"מ יחול גם לגבי כל חברת בת, חברה מסונפת, חברה קשורה, בעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה אנשים הנהלה, עובדים, וכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם הכל בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לאו.

תמונה באתר/ אפליקצייה

התמונות להמחשה בלבד.

סגור הקנייה שלי
סגור רשימת משאלות
סגור

סגור
קטגוריות